Meni

Uslovi korišćenja

Carlsberg smatra da su naši brendovi piva tu da konzumentima ponude osveženje i odgovorno uživanje. Odrasli treba odgovorno da ih konzumiraju i treba izbegavati njihovu zloupotrebu.

Uvod

Veb-sajt www.carlsbergsrbija.rs kojim upravlja Carlsberg Srbija. Mi smo registrovani u Srbiji, pod brojem kompanije 08684928, a naša registrovana kancelarija se nalazi na adresi Proleterska 17, 21413, Čelarevo. S vremena na vreme, naše filijale mogu da upravljaju ili da doprinose ovom Sajtu. Naše filijale su bilo koja od podružnica ili holding kompanija, i bilo koja podružnica bilo koje takve holding kompanije.

Ovi uslovi korišćenja (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u njima) vam govore o uslovima korišćenja pod kojima možete da koristite naš Sajt, bilo kao gost ili registrovani korisnik. Korišćenje našeg Sajta uključuje pristupanje, pretraživanje ili registrovanje korišćenja našeg Sajta.

Molimo da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite naš Sajt, pošto će se oni primenjivati na vaše korišćenje našeg Sajta. Preporučujemo da takođe pročitate našu Politiku zaštite privatnosti i Politiku upotrebe „kolačića" i da odštampate kopiju ovog dokumenta radi budućeg upućivanja na njega.

Pristupajući do i korišćenjem našeg Sajta vi pokazujete svoje prihvatanje da budete obavezani ovim uslovima korišćenja i da ste saglasni da ih poštujete. Oni predstavljaju pravni sporazum između vas i nas koji može da se izmeni isključivo uz našu saglasnost. Njih treba pročitati zajedno sa ostalim merodavnim uslovima/odredbama datim u daljem tekstu te svim detaljima datim na našem Sajtu o tome kako naš Sajt funkcioniše i o uslugama koje su raspoložive.

Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima korišćenja, molimo da momentalno prestanete da koristite naš Sajt.

Ostali merodavni uslovi/odredbe

Ovi uslovi korišćenja se pozivaju na sledeće dodatne uslove/odredbe, koji se takođe primenjuju na vaše korišćenje našeg Sajta:

  • Naša Politika zaštite privatnosti, u kojoj se navode uslovi pod kojima mi obrađujemo sve lične podatke koje sakupljamo od vas, ili koje nam vi dostavljate. Vi jemčite da su svi podaci koje nam dostavljate tačni.
  • Naša Politika upotrebe kolačića, u kojoj su date informacije o kolačićima na našem Sajtu. Korišćenjem našeg Sajta, vi pristajete da koristite kolačiće na našem Sajtu.
  • Naša Politika prihvatljivog korišćenja, u kojoj su navedena dozvoljena korišćenja i zabranjena korišćenja našeg Sajta. Kada koristite naš Sajt, morate da poštujete ovu politiku prihvatljivog korišćenja.

Izmene naših uslova i Sajta

Mi zadržavamo pravo da menjamo ove uslove korišćenja s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja menjajući ih na našem Sajtu. Molimo da ovu stranicu proveravate s vremena na vreme i da primate na znanje sve izmene koje pravimo, pošto vas one obavezuju.

Mi možemo da ažuriramo naš Sajt s vremena na vreme, te možemo da menjamo sadržaj u bilo koje vreme. Međutim, ljubazno napominjemo da bilo koji od sadržaja na našem Sajtu može da bude zastareo u bilo koje dato vreme, i mi nemamo nikakvu obavezu da ga ažuriramo.

Mi ne garantujemo da će naš Sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, biti bez grešaka ili propusta.

Pristup našem Sajtu

Naš Sajt se stavlja na raspolaganje besplatno.

Mi ne garantujemo da će naš Sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, biti uvek raspoloživ bez prekida ili bez grešaka. Pristup našem Sajtu je dozvoljen na privremenoj osnovi. Mi možemo da suspendujemo, povučemo, obustavimo ili izmenimo sav ili bilo koji deo našeg Sajta bez prethodnog obaveštenja. Mi nećemo biti finansijski odgovorni prema vama ukoliko iz bilo kog razloga naš Sajt nije raspoloživ u bilo koje vreme ili tokom bilo kog perioda.

Vi ste odgovorni za pravljenje svih aranžmana neophodnih da biste imali pristup našem Sajtu. Takođe razumete da mi ne možemo i ne garantujemo ili jemčimo da će bilo koji sadržaj našeg Sajta biti bez infekcija, virusa i/ili drugih kodova koji imaju kontaminirajuće ili destruktivne osobine. Vi ste odgovorni za primenu dovoljno procedura i provera virusa (uključujući i anti-virusne i ostale bezbednosne provere) kako biste zadovoljili svoje konkretne zahteve za bezbednošću i pouzdanošću ulaznih i izlaznih podataka.

Vi ste takođe odgovorni da osigurate da sva lica koja pristupaju našem Sajtu preko vaše internet veze budu upoznata sa ovim uslovima korišćenja i ostalim merodavnim odredbama i uslovima, te da ih ona poštuju.

[Naš Sajt je usmeren na ljude koji borave u Srbiji.] Mi ne izjavljujemo da je sadržaj raspoloživ na ili preko našeg Sajta odgovarajući ili raspoloživ na [svim ili drugim] lokacijama. Mi možemo da ograničimo raspoloživost našeg Sajta ili bilo koje usluge ili proizvoda opisanih na našem Sajtu bilo kom licu ili geografskom području u bilo koje vreme. [Ukoliko se odlučite da pristupite našem Sajtu izvan Srbije, to činite na svoj sopstveni rizik.]

Ne smete da zloupotrebljavate naš Sajt namerno uvodeći viruse, trojance, prazitske programme (crve), logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete da pokušavate da dobijete neovlašćeni pristup do ili ometate propisan rad našeg Sajta, naročito, ne smete da pokušavate da zaobilazite bezbednost, falsifikujete, hakujete u, ili drugačije remetite naš Sajt ili bilo koji kompjuterski sistem, server, ruter ili bilo koji drugi uređaj povezan na internet. S vremena na vreme, mi možemo da ograničimo pristup nekim poželjnim osobinama ili delovima našeg Sajta, ili celom Sajtu.

Prava intelektualne svojine

Osim ukoliko nije naznačeno suprotno, mi smo vlasnik ili korisnik licence u pogledu svih prava intelektualne svojine na našem Sajtu, te u pogledu materijala koji je objavljen na njemu. Ti radovi su zaštićeni zakonima o autorskom pravu i državnim ugovorima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Mi smo vlasnik ili korisnik licence u pogledu zaštitnih znakova koji se pojavljuju na našem Sajtu i svih povezanih zaštićenih naziva, logotipova i uređaja, osim ukoliko nije naznačeno suprotno.

Možete da odštampate jednu kopiju i možete da daljinski preuzmete ekstrakte ili materijal sa našeg Sajta samo za svoju ličnu upotrebu i sav kopirani materijal mora da sadrži sva obaveštenja o autorskim pravima ili druga obaveštenja o vlasništvu koja se pojavljuju na njemu. Ne smete da modifikujete papirne ili digitalne kopije bilo kog materijala koji ste odštampali ili daljinski preuzeli na bilo koji način, i ne smete da koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koje grafike zasebno od bilo kog propratnog teksta.

Na vas se ne prenosi nikakvo pravo, vlasništvo ili interes u pogledu bilo kog daljinski preuzetog materijala ili softvera takvim daljinskim preuzimanjem ili kopiranjem. Ne smete da bilo kako drugačije koristite materijal na našem Sajtu (uključujući i reprodukcije, izuzev kako je napred dato, objavljivanja, prepravke ili distribuciju) bez naše prethodne pisane dozvole.

Naš status (i status bilo kojih identifikovanih davalaca priloga) kao autora sadržaja na našem Sajtu uvek mora da se potvrdi.

Ne smete da koristite bilo koji deo sadržaja na našem Sajtu u komercijalne svrhe bez pribavljanja licence da to učinite od nas ili od naših davalaca licence.

Ukoliko odštampate, kopirate ili daljinski učitate bilo koji deo našeg Sajta kršeći ove uslove korišćenja, vaše pravo da koristite naš Sajt će momentalno prestati da važi i morate, po našem nahođenju, da vratite ili uništite sve kopije materijala koje ste napravili.

Tačnost informacija

Informacije na našem Sajtu su date isključivo radi opšteg informisanja. Mi ćemo ulagati razumne napore kako bismo osigurali da informacije na našem Sajtu budu tačne, ali sadržaj, komentar, kritičke ocene i ostali materijal postavljen na naš Sajt nije namenjen da predstavlja savete na koje se treba oslanjati. Morate da pribavite stručan ili specijalistički savet pre nego što preduzmete, ili se uzdržite od, bilo kakvog postupka na osnovu sadržaja na našem Sajtu.

Mi ne dajemo nikakve izjave, ili jemstva ili garancije, bilo izričite ili implicitne, da su bilo koje informacije tačne, kompletne ili ažurne i, do najveće mere dozvoljene po zakonu, ne prihvatamo bilo kakvu finansijsku odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu prouzrokovanu bilo kakvim oslanjanjem na takve informacije od strane vas ili bilo koga kome vi saopštite takve informacije. Ukoliko nađete bilo kakve netačne informacije na našem Sajtu, molimo vas da nas kontaktirate i mi ćemo nastojati da ih ispravimo, tamo gde se slažemo, čim to bude razumno izvodljivo.

Takmičenja

Bilo koje takmičenje koje se održava ili promoviše na našem Sajtu će se regulisati odredbama i uslovima koji su specifični za takvo takmičenje.

Linkovi za ovaj i ostale veb-sajtove

S vremena na vreme, mi možemo da obezbeđujemo linkove koji će vam omogućavati da pristupate veb-sajtovima trećih lica direktno sa našeg Sajta. Takvi sajtovi trećih lica nisu pod našom kontrolom i, osim ukoliko nije drugačije navedeno, mi ne sačinjavamo bilo kakve priloge za sadržaj takvih veb-sajtova. Kada posećujete ove sajtove, vi napuštate područje koji mi kontrolišemo, tako da mi stoga ne možemo da prihvatimo odgovornost za bilo koje probleme koji nastanu u vezi sa ili korišćenjem vaših podataka od trećih lica, sadržajem naših sajtova, ili  proizvodima ili uslugama koje vam nude ovi sajtovi.

Mi zadržavamo pravo da, po svom nahođenju, zabranimo bilo koji link od nekog drugog internet sajta do materijala ili informacija na našem Sajtu.

Naša finansijska odgovornost

Mada se nadamo da će naš Sajt biti zanimljiv korisnicima, mi isključujemo sve uslove, garancije i izjave ili druge uslove koji mogu da se primenjuju na naš Sajt ili bilo koji sadržaj na njemu, bilo izričito ili implicitno, do mere dozvoljene zakonom. Mi nećemo biti finansijski odgovorni prema bilo kom korisniku za bilo koji gubitak ili štetu, bilo po ugovoru, nezakonitim činom (uključujući i nemar), kršenjem zakonske dužnosti, ili na drugi način, čak i ukoliko je predvidljivo, nastaje u okviru ili u vezi sa:

  • korišćenjem, ili nemogućnošću korišćenja, našeg Sajta; ili
  • korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj prikazan na našem Sajtu.

Ukoliko koristite naš sajt kao konzument, mi nećemo biti finansijski odgovorni prema vama za bilo koji gubitak profita, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih prilika i bićemo finansijski odgovorni isključivo za sve gubitke koji su razumno predvidivi.

Ukoliko koristite naš sajt kao poslovni korisnik, mi ni u kom slučaju nećemo biti finansijski odgovorni prema vama za bilo koji:

  • gubitak profita, prodaja, poslova, ili prihoda;
  • prekid poslovanja;
  • gubitak predviđenih ušteda;
  • gubitak poslovnih prilika, gudvila ili reputacije; ili
  • bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu.

Mi nećemo biti finansijski odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu prouzrokovanu nekim virusom, distribuiranim napadom odbijanja usluge, ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da inficira vašu kompjutersku opremu, kompjuterske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal usled vašeg korišćenja našeg Sajta ili vašeg preuzimanja bilo kog sadržaja na njemu, ili na bilo kom veb-sajtu povezenom sa njim.

Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj veb-sajtova povezanih na naš Sajt. Takve linkove ne treba tumačiti kao naše podržavanje tih povezanih veb-sajtova. Mi nećemo biti finansijski odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koja može da proistekne iz vašeg korišćenja istih.

Mi ni na koji način ne isključujemo ili ograničavamo našu finansijsku odgovornost prema vama kada bi to bilo nezakonito učiniti. 

Dostupnost

Mi shvatamo potrebu da ovaj Sajt bude dostupan i lak za korišćenje bez obzira na tehnologiju ili sposobnost.

Mada mi težimo ka prihvaćenim smernicama i standardima za dostupnost i upotrebljivost, to nije uvek moguće učiniti u svim područjima našeg Sajta. Sadržaj koji obezbeđuju naši partneri treća lica i korisnici Sajta ne mora da se pridržava takvih smernica i standarda.

Mi neprekidno nastojimo da unapredimo nivo dostupnosti i upotrebljivosti našeg Sajta. Ukoliko nađete nešto što je potrebno unaprediti ili imate teškoće u korišćenju ovog Sajta, molimo da nas obavestite.

Opšte

Sva zvanična pravna obaveštenja treba da nam se šalju na našu napred navedenu registrovanu kancelariju, Carlsberg Srbija, Proleterska 17, 21413, Čelarevo.

Naš propust da sprovedemo neko pravo ne rezultira u odustajanje od takvog prava. Ne smete da ustupite ili prenesete svoja prava po ovim uslovima korišćenja.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koji deo ovih uslova korišćenja neizvršiv na pravnoj osnovi, svi ostali delovi ovih uslova korišćenja neće time biti pogođeni i ostaće na snazi.

Kontaktirajte nas

Ukoliko doživite problem sa našinm Sajtom ili biste želeli da date komentar o njemu, molimo da nas slobodno kontaktirate.

Ažuriranja

Ovi uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani u maju 2018. godine.