Meni

Politika zaštite privatnosti

Grupacija Carlsberg razume da je bezbednost vaših ličnih podataka od izuzetne važnosti i ona se obavezuje na poštovanje vaše privatnosti i čuvanje vaših ličnih podataka.

Ova politika zaštite privatnosti  propisuje kako Carlsberg Srbiija d.o.o. koristi vaše lične podatke i mere koje su usvojene radi zaštite i bezbednosti vaših podataka.

Ova politika se odnosi na vas ukoliko kupujete robu od nas, primate naše usluge, učestvujete na našim događajima ili promocijama ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, uključujući korišćenje bilo kog našeg veb-sajta ili stupanje u interakciju sa nama putem društvenih mreža.

Molimo da odvojite malo vremena i da detaljno proučite ovu politiku (kao i našu Politiku upotrebe „kolačića“  i Uslove korišćenja, i sva ostala dokumenta na koja se oni pozivaju, ukoliko koristite neki od naših veb-sajtova).  Ukoliko ste već naš kupac, dodatne pojedinosti koje se tiču načina na koji koristimo vaše lične podatke su možda navedeni u ugovoru koji imate sa nama. Dalja obaveštenja koja pojašnjavaju određene načine na koje želimo da koristimo vaše lične podatke kao i mogućnost da se saglasite ili ne saglasite sa nekim od odabranih načina korišćenja mogu takođe biti data kada prikupljamo lične podatke od vas.

Ova politika zaštite privatnosti objašnjava našu praksu zaštite privatnosti i obuhvata sledeće oblasti:

 1. Koje lične podatke prikupljamo
 2. Šta radimo sa vašim ličnim podacima
 3. Kako koristimo „kolačiće“
 4. Vaše korišćenje soba za četovanje, elektronskih oglasnih tabli ili nekih drugih interaktivnih foruma
 5. Kako mi štitimo vaše lične podatke
 6. Vaša prava i kako da nas kontaktirate
 7. Ažuriranje ove politike

Koje lične podatke prikupljamo

Mi prikupljamo i obrađujemo neke ili sve od navedenih ličnih podataka o vama:

 • Informacije o vama vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona, korišćenje društvenih mreža, pol, datum rođenja ili fotografiju ili pojedinosti o vašem poslodavcu i vašoj funkciji.
 • Informacije koje prikupljamo o vašem učešću u našim promocijama i takmičenjima ili prisustvo na našim događajima informacije  koje su date u vašim prijavama, snimke koje ste vi ili mi napravili, pojedinosti o vašim gostima vezano za promocije i takmičenja na kojima ste učestvovali ili pobedili ili druge informacije koje se tiču vašeg prisustva na događajima, uključujući sve zahteve koje možda imate vezano za ishranu ili pomoć da pristupite događaju.
 • Informacije o vašim interesovanjima [pojedinosti o hobijima ili aktivnostima kojima se bavite], [pojedinosti o vašim ličnim interesovanjima].
 • Informacije o marketinškim izborima  pojedinosti o preferiranom načinu marketinga i komunikacije i informacije koje prikupljamo, a koje nam pomažu da utvrdimo za koje vrste proizvoda i usluga ste možda zainteresovani.
 • Informacije u svrhu istraživanja vaše odgovore na marketinška istraživanja koja mi sprovodimo.
 • Naša korespondencija sa vama uključujući sve povratne informacije, pritužbe i komentare dobijene od vas putem telefona, elektronske pošte ili društvenih mreža ili evidenciju o svim onlajn, papirnoj ili ličnoj korespondenciji i interakcijama između vas i nas. Ukoliko ste sa nama komunicirali putem telefona, mi prikupljamo pojedinosti o telefonskom broju sa koga nam je poziv stigao i sve druge informacije prikupljene snimanjem telefonskog razgovora.
 • Informacije o bonitetu i prevarama Informacije koje se tiču vaše finansijske situacije, vašeg boniteta ili bilo kakvih kriminalnih aktivnosti ili prevara koje smo dobili od vas ili od trećih strana.
 • Tehničke informacije uključujući adresu Internet protokola (IP) koja je korišćena za povezivanje vašeg kompjutera na Internet ili informacije o vašem prijavljivanju na mrežu, vrsti i verziji pretraživača, podešavanjima vremenske zone, priključku pretraživača po vrstama i verzijama, operativnom sistemu i platformi.
 • Informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima uključujući  kompletne putanje biranja Uniformnih lokatora resursa (Uniform Resource Locators - URL) na, preko i od naših veb-sajtova  (uključujući  datum i vreme), [proizvode koje ste pregledali ili koje ste pretraživali], stranice kojima ste pristupali, vreme odgovora na stranicama, greške u daljinskom preuzimanju, trajanje poseta određenim stranicama, informacije o interakciji na stranicama  (kao što su pomeranje sadržaja prozora, pritiskanjem tastera i prevlačenja mišem) i načini koji su korišćeni za pretraživanje van stranice.

Izvori ličnih podataka

Mi prikupljamo većinu ličnih podataka koje čuvamo o vama direktno od vas ili kroz vašu interakciju sa nama, sa naših veb-sajtova ili lokacija društvenih mreža. Vaše lične podatke možemo  dobiti i od drugih izvora, uključujući  poslovne partnere, podugovarače za usluge tehničke prirode, plaćanja i isporuka, preko reklamnih mreža, provajdera analitičkih podataka, provajdera za pretraživanje informacija, agencija za utvrđivanje boniteta, baza podataka za borbu protiv prevara i drugih baza podataka trećih strana, uključujući  liste za sankcije i alate za poslovne informacije i istraživanje.

Osetljivi lični podaci

Prema Zakonu o zaštiti podataka, određene kategorije ličnih podataka se smatraju posebno osetljivim i, samim tim, zahtevaju dodatnu zaštitu. Ove kategorije obuhvataju informacije o zdravlju, rasnom ili etničkom poreklu, političkim stavovima, religioznim verovanjima, sindikalnom članstvu ili vašoj seksualnoj orijentaciji i genetske i biometrijske podatke. Informacije koje se tiču pravosnažnih krivičnih presuda i prekršaja se takođe smatraju osetljivim prema Evropskom zakonu o zaštiti podataka.

U ograničenim okolnostima, mi prikupljamo i postupamo sa ovim osetljivim ličnim podacima, na primer, kada razmatramo zahteve za specijalnu medicinsku ili pomoć za pristup mestu događaja ili vaše konkretne zahteve u pogledu ishrane u vezi sa vašim prisustvom na nekom događaju, koji mogu da ukazuju na vaša verska ubeđenja npr. izbor obroka pripremljenih  u skladu sa halal ili košer pravilima ili kada vršimo određene prethodne provere koje se tiču vas, a koje mogu otkriti informacije o prethodnim pravosnažnim krivičnim osudama. Sa ovakvim osetljivim ličnim podacima postupamo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući  kako je to opisano u daljem tekstu u odeljku  „Šta radimo sa vašim ličnim podacima“.

Šta radimo sa vašim ličnim podacima

Prema evropskim zakonima o zaštiti podataka (European Data Protection Laws) moramo da ustanovimo i da vas obavestimo o pravnom osnovu ili  „osnovu” za korišćenje vaših ličnih podataka.  Za svako korišćenje koje je niže navedeno, mi navodimo i objavljujemo svrhu za koju ih koristimo i osnov na koji se pozivamo kao na osnovu za naše korišćenje.

U zavisnosti od načina na koji stupate u interakciju sa Carlsberg-om, mi koristimo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Efikasna komunikacija sa vama
  da odgovaramo na vaša pitanja, komentare, pritužbe ili druge vrste komuniciranja, uključujući upite koji se tiču naših proizvoda 

Pravni osnov: legitimni interesi (omogućava nam da budemo u kontaktu sa vama i da vam obezbeđujemo proizvode i usluge), pravna potraživanja

 • Sistematsko praćenje aktivnosti i evidencija naše korespondencije sa vama
  radi sistematskog praćenja naše komunikacije sa vama, uključujući obezbeđivanje kvaliteta usluge, usaglašenost sa procedurama i u svrhu obuke

Pravni osnov: legitimni interesi (radi obezbeđivanja kvaliteta naših proizvoda i usluga)

 • Razumevanje naših kupaca i razvoj i prilagođavanje naših proizvoda i usluga 
  Mi možemo analizirati lične podatke koje čuvamo kako bismo izmerili ili razumeli delotvornost reklame koju upućujemo vama i drugima i radi dostavljanja relevantnog oglasnog materijala vama. Mi možemo dostavljati u vidu izveštaja zbirne informacije našim oglašivačima i davati sugestije i preporuke vama, našim kupcima i korisnicima naših veb-sajtova u vezi proizvoda ili usluga koje vas ili njih mogu interesovati

Pravni osnov: legitimni interesi (obezbeđivanje kvaliteta naših proizvoda i usluga, omogućava nam da poboljšavamo naše proizvode i usluge, a vama obezbeđujemo sadržaj i usluge na našim veb-sajtovima)

 • Održavanje promocija i takmičenja
  Kada vi učestvujete u promocijama i takmičenjima, za održavanje takvih promocija i takmičenja, uključujući  obaveštavanje ukoliko ste dobitnik. Ukoliko osvojite nagradu, u skladu sa lokalnim zakonima, mi možemo vaše lične podatke i lične podatke vaših gostiju učiniti dostupnim na našim veb-sajtovima i na stranicama društvenih mreža i u saopštenjima za štampu. Takođe možemo ove pojedinosti staviti na raspolaganje trećim stranama kojima ove informacije mogu biti potrebne u svrhu realizacije nagrade

Pravni osnov: zakonske obaveze, izvršenje ugovora, legitimni interesi (za uspešno održavanje naših promocija i događaja)

 • Održavanje naših događaja
   Ukoliko prisustvujete događaju koji mi organizujemo ili koji smo na neki drugi način podržali, možemo koristiti vaše lične podatke, uključujući konkretne zahteve u pogledu ishrane, informacije o zdravlju i pomoći za pristup događaju, a u vezi sa odvijanjem događaja

Pravni osnov: legitimni interesi (omogućava nam da realizujemo naše događaje i da obezbedimo hranu i da izađemo u susret vašim konkretnim željama i zahtevima tokom događaja), izričita saglasnost  (ukoliko se zahteva)

 • Vezano za sprečavanje prevara
   Mi i druge organizacije možemo pristupiti i koristiti određene informacije radi sprečavanja prevare, kako to zahteva važeći zakon i propis i najbolja praksa, u bilo koje doba. Ukoliko nam se dostave neistinite ili netačne informacije i utvrdi se ili postoji sumnja na prevaru, pojedinosti o tome mogu biti predati agencijama za sprečavanje prevara i drugim organizacijama, što može biti evidentirano sa naše ili njihove strane 

Pravni osnov: zakonske obaveze , legitimni interesi (da obezbedimo da se uklapate u naš profil prihvatljivog rizika i radi pomoći u sprečavanju kriminala i prevare), suštinski javni interes

 • Poboljšanje i administriranje naših veb-sajtova i obezbeđivanje relevantnog sadržaja
  Obezbeđivanje da samo punoletne osobe kojima je dozvoljeno konzumiranje alkohola pregledaju i stupaju u interakciju sa našim veb-sajtovima; poboljšavanje naših veb-sajtova i obezbeđivanje da sadržaj bude prezentovan na najdelotvorniji način za vas i vaš kompjuter; administriranje naših veb-sajtova za interne operacije, uključujući utvrđivanje kvarova, analizu podataka [(uključujući analizu protoka saobraćaja)], ispitivanje i istraživanje, u statističke i istraživačke svrhe, omogućavanje vama da učestvujete u / registrujete se za interaktivne karakteristike našeg servisa; u okviru naših napora da naši veb-sajtovi budu sigurni i bezbedni; obezbeđivanje da sadržaj sa naših veb-sajtova bude prezentovan na najdelotvorniji način vama i za vaš uređaj, što može obuhvatati prenošenje vaših podataka poslovnim partnerima, provajderima usluga i provajderima analitike i provajderima pretraživača 

Pravni osnov: legitimni interesi (omogućavanje administriranja naših veb-sajtova, a vama pružanje sadržaja i usluga na našim veb-sajtovima), zakonska obaveza 

 • Reorganizacija ili promene u našem poslovanju
  u slučaju da mi budemo: (i) predmet pregovora za prodaju našeg poslovanja ili nekog njegovog dela trećoj strani; (ii) prodati trećoj strani; ili (iii) prolazili kroz reorganizaciju, možda će biti potrebno da prenesemo neke ili sve  vaše lične podatke na odgovarajuću treću stranu (ili njihove savetnike) u procesu izrade detaljnog izveštaja o poslovanju, a u svrhu analiziranja predložene prodaje ili reorganizacije. Možda bude potrebno da prenesemo vaše lične podatke tako da ih reorganizovano pravno telo ili treća strana nakon prodaje ili reorganizacije koristi u iste svrhe koje su navedene u ovoj politici zaštite privatnosti

Pravni osnov: legitimni interesi (da bi nam se omogućila promena poslovanja), zakonska obaveza 

 • Postupanje u skladu sa zakonskim i regulatornim obavezama
  Moguće je da vaše lične podatke obrađujemo radi postupanja u skladu sa našim zakonskim i regulatornim zahtevima, koji mogu obuhvatati saopštavanje vaših ličnih podataka trećim stranama, uključujući osiguravajuće kuće, sudstvo i/ili regulatorne ili agencije za sprovođenje zakona u vezi sa informativnim razgovorima, postupcima ili istragama koje te strane sprovode bilo gde u svetu ili kada smo primorani da tako postupamo

Pravni osnov: zakonske obaveze,  pravna potraživanja, legitimni interesi (saradnja sa nadležnim policijskim i regulatornim organima)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o pravnom osnovu na koji se pozivamo, molimo da nas kontaktirate koristeći pojedinosti navedene u odeljku  “Kontakt”.

Obelodanjivanje vaših informacija

Pored gore pomenutih trećih strana, vaše lične podatke možemo takođe saopštavati bilo kom članu naše Grupacije, što podrazumeva naše filijale, našu krajnju holding kompaniju i njene filijale, koji ih mogu koristiti u vezi sa bilo kojom napred navedenom svrhom. Vaše lične podatke ćemo takođe deliti sa provajderima servisa treće strane (kao što su marketing provajderi, IT ili administrativni servisi) koji ih mogu obrađivati za naš račun u bilo koju  od napred navedenih svrha.

[Mi ne saopštavamo našim oglašivačima informacije o licima koje je moguće identifikovati, već se može desiti da im dostavimo zbirne informacije  o našim korisnicima (na primer, možemo ih obavestiti da je 500 muškaraca ispod 30 godina kliknulo na njihovu reklamu nekog konkretnog dana). Mi takođe možemo da koristimo takve zbirne informacije  da pomognemo da oglašivači dopru do njihove ciljane publike (na primer, žena na konkretnoj lokaciji). Moguće je da koristimo lične podatke koje smo od vas prikupili koji nam omogućavaju da ispunimo želje naših oglašivača na taj način što ćemo prikazati njihovu reklamu toj ciljanoj publici.]

Kako koristimo  „kolačiće"?

Naši veb-sajtovi koriste kolačiće da vas razlikujemo od drugih korisnika. Oni nam pomažu da vam pružimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja naših veb-sajtova i sadržaj koji je za vas relevantan. Da saznate više o tome kako koristimo kolačiće, molimo da pogledate našu Politiku upotrebe „kolačića".

Kako mi štitimo vaše lične podatke

Gde se pohranjuju vaši lični podaci?

Podaci koje od vas prikupljamo mogu se prebaciti ili pohraniti na odredištu izvan EEA (Evropskog ekonomskog područja). Njih takođe može obrađivati osoblje koje radi izvan EEA (Evropskog ekonomskog područja), koje radi za nas ili za nekog od naših isporučilaca. To osoblje, pored ostalog, može biti angažovano na realizaciji vaše porudžbine, obradi vaših podataka o plaćanju ili pružanju usluga podrške.

Koliko dugo se pohranjuju vaši lični podaci?

Lični podaci koje imamo o vama neće se čuvati duže nego što je dozvoljeno zakonom, a čuvaće se samo onoliko dugo koliko je neophodno da vam obezbedi tražene proizvode, usluge ili informacije, ili u neku drugu svrhu koja je navedena pod gornjim  naslovom „Šta radimo sa informacijama“.

Na primer, moguće je da zadržimo određene pojedinosti o transakciji i korespondenciji do isteka roka za reklamacije po osnovu transakcije ili radi ispunjenja regulatornih zahteva koji se tiču zadržavanja takvih podataka.

Obelodanjivanje vaših informacija izvan EEA

Kada prebacujemo lične podatke iz Evropske ekonomske zone, od nas se može zahtevati da preduzmemo konkretne dodatne mere radi zaštite odgovarajućih ličnih podataka. Određene zemlje izvan EEA imaju odobrenje Evropske komisije, pošto u suštini nude istu vrstu zaštite kao i zakoni o zaštiti podataka koji važe u EEA  i stoga ne zahtevaju  nikakve dodatne mere zaštite za izvoz ličnih podataka u ove sudske nadležnosti. U zemljama koje nisu dobile ovu vrstu odobrenja, mi ćemo koristiti odgovarajuće mere zaštite kako bismo zaštitili sve lične podatke od prebacivanja, kao što je model ugovornih klauzula Komisije EU ili obavezujuća korporativna pravila koja su dozvoljena važećim zakonskim odredbama.

Molimo da nas kontaktirate koristeći pojedinosti koje su navedene u odeljku  Kontakt” ukoliko biste želeli da vidite primerak konkretnih zaštitnih mera koje se primenjuju za izvoz vaših ličnih podataka.

Šta radimo da zaštitimo lične podatke?

Mi ćemo preduzeti sve korake koji su rezonski potrebni da obezbede da se sa vašim ličnim podacima postupa na bezbedan način i u skladu sa ovom politikom zaštite privatnosti.

 

Nažalost, prenošenje informacija putem Interneta nije u potpunosti bezbedno. Iako ćemo se mi maksimalno truditi da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost ličnih podataka koji se prenose na naše veb-sajtove – svaki prenos je na vaš vlastiti rizik. Kada primimo vaše informacije, mi ćemo koristiti striktne procedure i bezbednosne karakteristike trudeći se da sprečimo neovlašćeni pristup.

Šta je sa linkovima za druge sajtove?

Naši veb-sajtovi i stranice fanova na društvenim mrežama mogu, s vremena na vreme, da sadrže linkove do i sa veb-sajtova mreža naših partnera, filijala i ostalih trećih strana. Ukoliko pratite link za bilo koji od ovih veb-sajtova, molimo da imate u vidu da ovi veb-sajtovi imaju svoje vlastite politike zaštite privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu obavezu ili materijalnu odgovornost za takve politike. Molimo da proverite ove politike pre dostavljanja bilo kojih ličnih podataka ovim veb-sajtovima.

Ažuriranje informacija

Ulažemo razumne napore da obezbedimo da vaši lični podaci budu tačni. Da biste nam u tome pomogli, trebalo bi da nas obavestite o svakoj promeni u ličnim podacima koji ste nam dostavili tako što ćete nas kontaktirati korišćenjem pojedinosti koje su navedene u niže navedenom odeljku  „Kontakt” .

Vaša prava

Ukoliko se nalazite u okviru EEA, tokom interakcije sa nama, a pod određenim uslovima, imate pravo da od nas zahtevate da:

 • vama dostavimo dodatne pojedinosti o načinu na koji koristimo i obrađujemo vaše lične podatke;
 • vama dostavimo primerak ličnih podataka koje čuvamo o vama;
 • ispravimo netačnosti u ličnim podacima i kompletiramo sve nekompletne lične podatke koje obrađujemo o vama;
 • brišemo lične podatke za koje više nemamo osnova da ih obrađujemo; i
 • ograničite način na koji obrađujemo vaše lične podatke dok razmatramo zahtev koji ste postavili.

Pored toga, pod određenim uslovima, imate pravo da:

 • kada obrada podataka počiva na dobijanju saglasnosti, da povučete saglasnost;
 • od nas zahtevate da pošaljemo lične podatke koje ste nam dostavili i koje i dalje čuvamo o vama nekoj trećoj strani elektronskim putem;
 • prigovorite na svaku obradu ličnih podataka koje mi obrađujemo na osnovu „legitimnih interesa” ili „javnih interesa”, osim kada naši razlozi na kojima se obrada podataka zasniva pretegnu nad vašim interesima, pravima i slobodama; i
 • prigovorite na direktan marketing (uključujući bilo koju vrstu profilisanja u te svrhe) u svako doba.

Ova prava podležu određenim izuzećima radi zaštite javnog interesa (npr. prevencija ili otkrivanje krivičnih dela) i naših interesa (npr. očuvanje zakonskih privilegija), a moguće je da se sva ne odnose na zemlju u kojoj ste vi locirani.

 

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi koji se tiču ove politike zaštite privatnosti  su dobrodošla i trebalo bi da budu upućena na sledeću adresu [email protected].

Ažuriranja ove politike

Sve izmene ove politike zaštite privatnosti koje budemo donosili biće objavljene na ovoj stranici i, kada je prikladno, o tome ćete biti obavešteni i-mejlom. Molimo da često proveravate da li je bilo ažuriranja ili izmena ove verzije politike zaštite privatnosti.

Ova politika zaštite privatnosti je poslednji put ažurirana u maju 2018. godine.

Pravni osnov za korišćenje ličnih podataka

Ovo su osnovni pravni osnovi koji opravdavaju korišćenje vaših ličnih podataka:

Saglasnost : kada ste se saglasili da možemo da koristimo vaše podatke  (u svakom pojedinačnom slučaju korišćenja biće vam dostavljen obrazac za davanje saglasnosti [a svoju saglasnost možete povući na načine koji su navedeni u ovoj politici zaštite privatnosti).

Izvršenje ugovora: kada je neophodno uneti vaše podatke radi zaključivanja ili realizacije ugovora koji imamo sa vama.

Zakonska obaveza: kada je potrebno da koristimo vaše podatke radi ispunjenja naših zakonskih obaveza.

Legitimni interesi: kada koristimo vaše podatke za ostvarenje legitimnog interesa, a naši razlozi za njihovo korišćenje odnose prevagu nad dovođenjem u pitanje vaših prava na zaštitu podataka.

 

Ovo su glavni pravni osnovi koje uobičajeno koristimo da bismo opravdali korišćenje Specijalne kategorije vaših ličnih podataka i podataka o kaznenoj evidenciji:

Pravna potraživanja: kada su vaši podaci neophodni za utvrđivanje, odbranu, sudsko gonjenje ili isticanje odštetnog zahteva prema vama, nama ili trećoj strani.

Suštinski javni interes: obrada podatka je neophodna iz razloga suštinskog javnog interesa, po zakonu EU ili lokalnom zakonu.

Izričita saglasnost : izričito ste se saglasili da vaši lični podaci mogu da se obrađuju u jednu ili više konkretnih svrha. Vi imate slobodu da povučete svoju saglasnost tako što ćete nas kontaktirati kako je navedeno u odeljku „Kontakt” iz gore navedenog obaveštenja. Ukoliko to učinite, moguće je da više nećemo biti u mogućnosti da vas snabdevamo svojim proizvodima ili uslugama koje zahtevaju korišćenje takvih podataka.