Meni

Carlsberg će do 2030. kao deo ambicioznog programa održivosti svesti emisije štetnih gasova u svojim pivarama na nulu

Carlsberg Grupacija je čvrsto posvećena eliminisanju emisija ugljendioksida i smanjenju upotrebe vode u svojim pivarama za polovinu do 2030. godine, u okviru svog novog programa za postizanje održivosti pod nazivom „Zajedno ka NULI“ (Together Towards ZERO). Na putu ka potpunom ostvarenju ovog cilja, između ostalog, u svim pivarama ove kompanije najkasnije do 2022. godine koristiće se isključivo električna energija iz obnovljivih izvora.

„Zajedno ka NULI“  predstavlja odgovor na sve veću tražnju kupaca za održivim proizvodima u trenutku u kome se čitav svet suočava sa izazovima poput klimatskih promena, nestašice vode i problema sa javnim zdravljem. Ovaj program je sastavni deo strategije SAIL’22 Carlsberg Grupacije i podrazumeva četiri glavne ambicije: NULA ugljeničkog otiska (ZERO carbon footprint); NULA rasipanja vode (ZERO water waste), NULA neodgovorne konzumacije alkohola (ZERO irresponsible drinking) i kultura NULA povreda na radu (ZERO accidents culture) – a za svaku su utvrđeni pojedinačni i merljivi ciljevi (detaljnije opisani u Prilogu 1).

Program „Zajedno ka NULI“ je razvijen u partnerstvu sa vodećim svetskim stručnjacima i zasnovan je na naučnom pristupu. Usklađen je i sa Ciljevima održivog razvoja UN i njegova namera je da se ostvari smanjenje emisija štetnih gasova u meri većoj od osnovnih vrednosti utvrđenih Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.

NULA ugljeničkog otiska

  • Klimatske promene su među najznačajnijim problemima sa kojima se suočava čovečanstvo, i, kao što je i prepoznato u Pariskom sporazumu o klimatskim promenama, i privreda mora da preduzme odgovarajuće mere. Carlsberg Grupacija je, u saradnji sa neprofitnom ekspertskom organizacijom Carbon Trust, na osnovu naučnih nalaza definisala ciljne vrednosti za smanjenje emisija štetnih gasova u meri koja će doprineti ograničenju globalnog zagrevanja na 1,5°C, što predstavlja ambiciozniji cilj od onog utvrđenog Pariskim sporazumom.
  • Grupacija je postavila cilj da u svojim pivarama do 2030. ostvari NULA emisija ugljendioksida, a da do 2022. u svojim pivarama koristi električnu energiju koja je 100% iz obnovljivih izvora. Kroz svoju „Kružnu zajednicu Carlsberg“ (Carlsberg Circular Community), Carlsberg Grupacija sarađuje i sa partnerima duž čitavog lanca vrednosti kako bi do 2030. godine za 30% smanjila nivo emisija koje se ostvare u čitavom lancu proizvodnje i distribucije piva do krajnjih kupaca (tzv. beer-in-hand).1

NULA rasipanja vode

  • Danas se u previše delova sveta vodom ne upravlja na optimalan način, a nestašica vode predstavlja značajan razlog za zabrinutost. U saradnji sa stručnjacima iz WWF-a, Carlsberg je utvrdio koje se pivare nalaze u oblastima gde postoji značajan rizik od nestašice vode i definisao ciljeve čijim će se ostvarenjem rasipanje vode svesti na NULU.
  • Među novim ciljevima su smanjenje upotrebe vode u pivarama za 50% do 2030. godine2 i saradnja sa partnerima u cilju boljeg upravljanja vodom u oblastima visokog rizika u okolini pojedinih pivara.

NULA neodgovorne konzumacije pića

  • Zloupotreba alkohola i neodgovorno ponašanje, poput vožnje u alkoholisanom stanju i maloletničke konzumacije alkohola, moraju biti sprečeni. Reč je često o posledicama složene kombinacije društvenih i individualnih činilaca, pa Carlsberg sarađuje sa komitetom sastavljenim od međunarodnih naučnika – stručnjaka za zdravlje i ponašanje – da definiše aktivnosti kojima će se potrošačima pružiti podrška u donošenju zdravih i odgovornih odluka.
  • Među novim ciljevima su distribucija bezalkoholnog piva na nivou od 100% do 2022. kako bi se potrošačima pružio što veći izbor, saopštavanje poruka o odgovornoj konzumaciji alkohola i informacija o hranljivim vrednostima proizvoda kako na internetu tako i na ambalaži, i uspostavljanje partnerstava radi promocije odgovorne konzumacije.

Kultura NULA nezgoda na radu

  • Nezgode na radnom mestu su neprihvatljive, a bezbednost i zdravlje zaposlenih su nam uvek na prvom mestu. Carlsberg ulaže napore na nivou čitave organizacije, od proizvodnje, preko prodaje, do administrativnih poslova, u cilju sprečavanja nezgoda i izgradnje kulture NULA nezgoda na radu.
  • Među novim ciljevima su smanjenje stope povreda na radu iz godine u godinu radi ostvarenja krajnjeg cilja od NULA povreda.

Sve ove ambicije i aktivnosti odražavaju viziju Carlsberg Grupacije, proizvodnja piva za bolju današnjicu i sutrašnjicu, i Grupacija će nastaviti da radi zajedno sa vodećim svetskim ekspertima u cilju ostvarenja ovih smelih ciljeva. Počev od svojih snažnih naučnih temelja, Grupacija će formirati Zajednicu mladih naučnika čiji rad će usmeravati Istraživačka laboratorija Carlsberg (Carlsberg Research Laboratory), mesta gde su načinjena presudna otkrića poput skale pH, prečišćenog kvasca i useva otpornih na klimatske promene. Zajednica mladih naučnika Carlsberg će doprineti daljem razvoju naučnih saznanja o CO2, vodi i održivoj proizvodnji piva, na korist kako Carlsberg Grupacije tako i društva u celini.

Kes ‘t Hart (Cees 't Hart), direktor Grupe Carlsberg:

„Globalni izazovi poput klimatskih promena i nestašice vode zahtevaju snažan kolektivan odgovor. Kroz inicijativu `Zajedno ka NULI` na nivou cele industrije uspostavljamo nove standarde održivosti zasnovane na naučnim nalazima i utemeljene u partnerskim odnosima kao deo naše strategije SAIL’22.

Posvećeni smo svođenju emisija ugljendioksida na nulu i smanjenju upotrebe vode u našim pivarama za polovinu do 2030. godine. Prvi korak u tom pravcu biće prelazak na 100% obnovljive izvore električne energije do 2022. godine i saradnja sa partnerima u cilju zaštite zajedničkih vodnih resursa u pojedinim oblastima ugroženim nestašicom vode. Siguran sam da ćemo kroz ostvarivanje ciljeva unaprediti efikasnost, smanjiti rizike i omogućiti efikasnije poslovanje, i to u skladu sa lokalnim zajednicama i životnom sredinom.

Naši jasni ciljevi i ambicije odražavaju mentalitet naših osnivača – uvek težiti savršenstvu i doprinositi društvu posredstvom nauke. Svetu je potrebno liderstvo, i zato smo kao osnovni prioritet postavili unapređenje sveta sutrašnjice kroz podršku ostvarenju Ciljeva održivog razvoja UN.“

Tom Dilej (Tom Delay), direktor organizacije Carbon Trust:

„Više nije dovoljno samo biti bolji. Ambicije kompanije Carlsberg prevazilaze nivoe smanjenja emisija ugljendioksida za koje nam nauka kaže da su potrebni da bi se globalno zagrevanje zadržalo ispod 2 stepena celzijusa. Carlsberg je zaista preuzeo vodeću ulogu u pogledu nekih od najznačajnijih ekoloških pitanja sa kojima se svet trenutno suočava, i pripremom ambiciozne dugoročne poslovne strategije usredsređene na ostvarenje održive budućnosti.“

Johem Ferberne (Jochem Verberne), direktor za globalna partnerstva, WWF International:

„WWF i Carlsberg Grupacija su zajednički analizirali rizike koje njeno poslovanje ima po vodne resurse, kao i postojeću strategiju Grupacije za korišćenje vode. Prezadovoljni smo što je Carlsberg na osnovu toga postavio ambiciozan cilj koji će i druge kompanije morati da slede. Njime je prepoznato da odgovorno upravljanje vodom zahteva značajne tehnološke inovacije na nivou pivara, kao i saradnju sa drugim akterima u rizičnim slivovima da bi se obezbedila dugoročna dostupnost vode za ljude, planetu i privredu.“

#TowardsZERO


NAPOMENE

1 U odnosu na polaznu vrednost iz 2015. emisije u lancu proizvodnje i distribucije piva do krajnjih kupaca (tzv. „beer-in-hand“) odnose se na ugljenički otisak proizvoda tokom njegovog čitavog životnog ciklusa, uzimajući u obzir uticaje lanca vrednosti izvan operativne kontrole Carlsberg Grupacije, poput poljoprivredne proizvodnje, saobraćajne logistike i korišćenja rashladnih uređaja u maloprodaji.
2 U odnosu na polaznu vrednost iz 2015. godine.
3
Na osnovu informacija stručnog savetodavnog panela, na svakom tržištu će se definisati najrelevantniji ciljevi za ostvarenje odgovorne konzumacije alkohola u oblastima vožnje u alkoholisanom stanju, maloletničke konzumacije alkohola i konzumacije alkohola u trudnoći, pa će se prioritet mera utvrditi na osnovu njih.

Više o održivosti u Carlsberg Grupaciji:

Program održivosti Carlsberg Grupacije, „Zajedno ka NULI“ (Together Towards ZERO), predstavlja odgovor na globalne izazove poput klimatskih promena, nestašice vode i problema sa javnim zdravljem. On podrazumeva četiri glavne ambicije i odgovarajuće ciljeve koji će se ostvariti do 2022. odnosno 2030. godine. Te ambicije su: NULA ugljeničkog otiska (ZERO carbon footprint); NULA rasipanja vode (ZERO water waste), NULA neodgovorne konzumacije alkohola (ZERO irresponsible drinking) i kultura NULA povreda na radu (ZERO accidents culture). Ovaj program predstavlja odraz vizije Carlsberg Grupacije, Proizvodnja piva za bolju današnjicu i sutrašnjicu. On se zasniva na naučnom pristupu i usklađen je sa Ciljevima održivog razvoja UN.

Više o održivosti i novim ambicijama i ciljevima možete saznati na adresi: www.carlsberggroup.com/sustainability

Osobe za kontakt:

Odnosi sa medijima:        Anders Bering +45 4179 1217    Kasper Elbjørn +45 4179 1216
Odnosi sa investitorima: Peter Kondrup +45 3327 1221    Iben Steiness   +45 3327 1232

Više informacija možete saznati ako se pretplatite na vesti na adresi www.carlsberggroup.com/subscribe ili ako pratite @CarlsbergGroup na Tviteru i LinkedInu.